با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - 96/05/20

رأی شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تنکابن در خصوص جلوگیریِ شهرداری از صدور مجوز مراکز آموزشی در محل‌های غیرکاربری آموزشی بدون هماهنگی شهرداری

 

تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۰۵        کلاسه پرونده: ۹۳/۴۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مؤسسه فرهنگی آموزشی سروش تنکابن با وکالت آقای محمود کنار رودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تنکابن

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تنکابن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - 96/05/20

رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 96/05/16

رأی شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه هیأت‌وزیران مبنی بر اینکه موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول می‌شود به لحاظ مغایرت با قانون

 

تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۲۴۰        کلاسه پرونده: ۹۵/۴۶۶     
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی شهبازی فیروز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده‌است

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیأت دولت ابلاغ شده‌است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 96/05/16

رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- 96/05/11

رأی شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره ۳۲۰۸۰/۱۱۵ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۳ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم

 

تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۰۰        کلاسه پرونده: ۹۳/۹۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدامین احقاقی جهرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره ۳۲۰۸۰/۱۱۵ـ ۱۲/۹/۱۳۹۳ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲/۱۴/۲۵۵۳ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جهرم

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره ۳۲۰۸۰/۱۱۵ـ ۱۲/۹/۱۳۹۳ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲/۱۴/۲۵۵۳ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جهرم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- 96/05/11

رأی شماره ۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 96/05/07

رأی شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال عموم ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب

 

تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۳۹۶       شماره دادنامه: ۲۰۱       کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ محمد مهدی الشریف ۲ـ محمدحسین نوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت  دادگستری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

ادامه مطلب: رأی شماره ۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ خبر 96/05/07

رأی شماره ۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/03/6

رأی شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعطای امـتیاز استخدام بـه کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاه‌های ذیـربط، مغایر اصل برابری فرصت‌هاست

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵        شماره دادنامه: ۳۶       کلاسه پرونده: ۱۱۴/۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول رمضانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ تذکرات دفترچه آزمون آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

صفحه اختصاصی  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ تذکرات دفترچه آزمون آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی شماره ۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/03/6

رأی وحدت رویه شماره ۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/03/4

رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان… و برمبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵      شماره دادنامه: ۳۳     کلاسه پرونده: ۹۶/۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامرضا هوشنگی

مجموعه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پایگاه خبری اختبار

گردش کار: آقـای غلامرضا هوشنـگی به موجب لایـحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۱۹۵۳۹۸/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

ادامه مطلب: رأی وحدت رویه شماره ۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - تاریخ انتشار 96/03/4