با ما تماس بگیرید : ۶۶۹۷۹۵۲۴-۰۲۱ و ۶۶۹۷۹۸۷۲-۰۲۱

قوانین و مقررات


ماده1: داوطلب باید هنگام تکمیل فرم ثبت نام تمامی موارد در خواستی را با دقت کامل مطالعه نمایید.زیر امضاء فرم به منزله قبول کلیه شرایط و تکمیل قطعی ثبت نام می باشد.
ماده2: درصورتی که داوطلب درکلاس درسی ثبت نام نماید و قبل از شروع اولین جلسه کلاس ، منصرف گردد 30درصد از شهریه کل آن درس به عنوان هزینه انصراف کسر گردیده و ما بقی مبلغ به وی مسترد می گردد.
ماده 3: در صورتی که داوطلب در کلاس درسی ثبت نام نماید و بعد از شروع اولین جلسه کلاس ،حتی اگر در کلاس شرکت نکرده باشد ، امکان انصراف به هیچ وجه ممکن نبوده و شهریه دریافتنی از داوطلب به وی مسترد نمی گردد.
ماده 4: داوطلب موظف است قبل از شروع جلسه آزمون در محل حوزه معرفی شده توسط موسسه ، حضور داشته باشند ، در غیر این صورت داوطلب حق شرکت در آزمون را ندارد.
ماده5: داوطلبی که در سه جلسه آزمون آزمایشی غیبت نماید از شرکت در آزمونهای آزمایشی بعدی محروم خواهد گردید و شهریه دریافتنی مسترد نمی گردد.
ماده 6: انصراف از آزمون ،دریافت بسته آموزشی ، درسنامه جامع و DVDهای آموزشی پس از ثبت نام ، امکان پذیر نخواهد بود و شهریه دریافتنی مسترد نمی گردد.
ماده 7:موسسه مختار است با توجه به صلاحدید بخش آموزش در طول دوره مبادرت به برگزاری 2جلسه کلاس فوق العاده برای هر درس نماید و داوطلب بایستی در کلاسهای فوق العاده که زمان آن در طول دوره اطلاع رسانی می شود شرکت نموده و اعتراض ننماید .
ماده 8: داوطلبانی که در دوره کامل طرح بیمه قبولی ثبت نام می نماید می توانند در کلاسهای نکته و تست به صورت رایگان شرکت نمایند ولی داوطلبانی که در کلاس تک درس ثبت نام  مینمایند بایستی با پرداخت شهریه در کلاسهای نکته و تست  شرکت نمایند.